VEDTÆGTER FOR.

HORSENS LYSTBÅDEHAVNS BÅDELAUG.


NAVN :

§  1.            HORSENS LYSTBÅDEHAVNS BÅDELAUG.


FORMÅL:

§  2.            BEVARELSE AF MEDLEMMERNES  ALMENE RET TIL HAVNEBROER OG BÅDEPLADSER


MEDLEMMER:

§  3.           Lauget består af medlemmer som er pladslejere i Horsens Lystbådehavn samt  andre

                 interesserede.


BESTYRELSE:

§  4.          Bestyrelsen tegnes af Formand og Kasserer overfor myndigheder og bank.

                  Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen.

                  Formand + 1 bestyrelsesmedlem i lige år.

                  Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

                  Bestyrelsessupleant vælges hvert år.

                  Revisor vælges i lige år - revisor suppleant hvert år.


GENERALFORSAMLING:

§  5. STK 1. GENERALFORSAMLINGEN FINDER STED HVERT ÅR I MARTS MÅNED.


        STK 2. GENERALFORSAMLINGEN INDVARSLES  TIL MEDLEMMERNE MED MINDST

                   3 UGERS VARSEL.


        STK 3. FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE

                   BESTYRELSEN I HÆNDE  SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORS.


        STK 4 .EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING KAN INDKALDES NÅR BESTYRELSEN

                   FINDER DET NØDVENDIGT, ELLER NÅR  50 % AF MEDLEMMERNE FREMSÆTTER

                   SKRIFTLIG ANMODNING HEROM, MED ANGIVELSE AF DAGSORDEN.

                   HVIS IKKE 2/3 AF UNDERSKRIVERNE GIVER FREMMØDE KAN BESTYRELSEN AFVISE 

                   GENERALFORSAMLINGEN.


        STK 5. Stemmeberettigede er medlemmer i enkelt- og familiemedlemskab.

                   

        STK 6. DER KAN BREVSTEMMES PÅ GENERALFORSAMLINGEN SÅFREMT MAN ER FORHINDRET

                   I AT GIVE FREMMØDE, OG BREVSTEMMERNE SKAL SÅ STILES TIL BESTYRELSEN.


REGNSKAB:

§  6.            REGNSKABET FREMLÆGGES PÅ GENERALFORSAMLINGEN, OG ER FOR

                   PERIODEN 1/1  TIL  31/12.


KONTINGENT:

§  7. STK 1. KONTINGENTET FORFALDER HVERT ÅR D. 31/ 1.

        STK 2. KONTINGENTET FASTSÆTTES HVERT ÅR PÅ GENERALFORSAMLINGEN FOR DET 

                   KOMMENDE ÅR.


NEDLÆGGELSE OG ÆNDRING:

§  8. STK 1. FOR AT LAUGET KAN NEDLÆGGES KRÆVES DER 100%  SKRIFTLIG OPBAKNING BLANDT

                   AKTIVE MEDLEMMER.

        STK 2. FOR AT KUNNE ÆNDRE LAUGETS FORMÅL KRÆVES DER 100% SKRIFTLIG OPBAKNING

                   BLANDT AKTIVE MEDLEMMER.

        STK 3. VED LAUGETS NEDLÆGGELSE, TILFALDER EVT. MIDLER BLÅ KORS
                   ÆNDRINGER VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING D. 26/3 2018