Vedtægter

VEDTÆGTER FOR.

HORSENS LYSTBÅDEHAVNS BÅDELAUG.

 

NAVN :

§ 1. HORSENS LYSTBÅDEHAVNS BÅDELAUG.

 

FORMÅL:

§ 2. BEVARELSE AF MEDLEMMERNES ALMENE RET TIL HAVNEBROER OG BÅDEPLADSER

 

MEDLEMMER:

§ 3. Lauget består af medlemmer som er pladslejere i Horsens Lystbådehavn samt andre

interesserede.

 

BESTYRELSE:

§ 4. Bestyrelsen tegnes af Formand og Kasserer overfor myndigheder og bank.

Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen.

Formand + 1 bestyrelsesmedlem i lige år.

Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Bestyrelsessupleant vælges hvert år.

Revisor vælges i lige år - revisor suppleant hvert år.

 

GENERALFORSAMLING:

§ 5. STK 1. GENERALFORSAMLINGEN FINDER STED HVERT ÅR I MARTS MÅNED.

 

STK 2. GENERALFORSAMLINGEN INDVARSLES TIL MEDLEMMERNE MED MINDST

3 UGERS VARSEL.

 

STK 3. FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE

BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORS.

 

STK 4 .EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING KAN INDKALDES NÅR BESTYRELSEN

FINDER DET NØDVENDIGT, ELLER NÅR 50 % AF MEDLEMMERNE FREMSÆTTER

SKRIFTLIG ANMODNING HEROM, MED ANGIVELSE AF DAGSORDEN.

HVIS IKKE 2/3 AF UNDERSKRIVERNE GIVER FREMMØDE KAN BESTYRELSEN AFVISE

GENERALFORSAMLINGEN.

 

STK 5. Stemmeberettigede er medlemmer i enkelt- og familiemedlemskab.

STK 6. DER KAN BREVSTEMMES PÅ GENERALFORSAMLINGEN SÅFREMT MAN ER FORHINDRET

I AT GIVE FREMMØDE, OG BREVSTEMMERNE SKAL SÅ STILES TIL BESTYRELSEN.

 

REGNSKAB:

§ 6. REGNSKABET FREMLÆGGES PÅ GENERALFORSAMLINGEN, OG ER FOR

PERIODEN 1/1 TIL 31/12.

 

KONTINGENT:

§ 7. STK 1. KONTINGENTET FORFALDER HVERT ÅR D. 31/ 1.

STK 2. KONTINGENTET FASTSÆTTES HVERT ÅR PÅ GENERALFORSAMLINGEN FOR DET

KOMMENDE ÅR.

 

NEDLÆGGELSE OG ÆNDRING:

§ 8. STK 1. FOR AT LAUGET KAN NEDLÆGGES KRÆVES DER 100% SKRIFTLIG OPBAKNING BLANDT

AKTIVE MEDLEMMER.

STK 2. FOR AT KUNNE ÆNDRE LAUGETS FORMÅL KRÆVES DER 100% SKRIFTLIG OPBAKNING

BLANDT AKTIVE MEDLEMMER.

STK 3. VED LAUGETS NEDLÆGGELSE, TILFALDER EVT. MIDLER BLÅ KORS

 

 

 

ÆNDRINGER VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING D. 26/3 2018